Problematyka zażalenia na postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, co ma znamienne dla omawianego problemu znaczenie, na dokonaną dnia 3 grudnia 2010 r. zmianę Kodeksu postępowania administracyjnego, która zmodyfikowała treść art. 101 § 3 w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie, zgodnie z którym „Na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania służy stronie zażalenie” zastąpiono „Na postanowienie w sprawie zawieszenia […]

WNOSZENIE GWARANCJI WADIALNEJ PRZEZ KONSORCJA W PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Przepisy PZP nie definiują pojęcia wadium, określają natomiast zasady ustalenia wysokości wadium, dopuszczalne formy jego wnoszenia, warunki zatrzymania wadium oraz jego zwrotu. W przepisach k.c. dotyczących aukcji i przetargu, stosowanych na podstawie odesłania zawartego w art. 8 PZP, wskazuje się, iż wadium stanowi zabezpieczenie, wnoszone w formie zapłaty określonej sumy pieniężnej lub zabezpieczenia jej zapłaty, […]

Decyzja środowiskowa – dla jakich inwestycji i w jakim celu jest wydawana?

Pod popularnym określeniem „decyzja środowiskowa” faktycznie kryje się decyzja o środowiskowych (w skrócie – DŚU), wydawana na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Ową decyzję możemy niekiedy również spotkać pod poprzednią nazwą „decyzja o […]

Prawo do zachowku

Małżonek, rodzice oraz zstępni nawet jeśli zostaną pominięci w sporządzonym przez zmarłego testamencie, mają prawo do ubiegania się od spadkobierców o należny im zachowek. Przepisy obowiązujące w Polsce umożliwiają dokonanie modyfikacji ustawowej kolejności dziedziczenia majątku po osobie zmarłej. Należy jednak mieć na uwadze, że nie prowadzi to w sposób automatyczny do pozbawienia prawa do spadku […]

Prawnicy na pomoc Ukrainie

Poszukujemy także ofert pracy dla obywateli Ukrainy, jeżeli możesz zgłoś swoją firmę lub udostępnij (kliknij tu). Możliwość tłumaczenia:переклад:Yana Kiparenko (aplikantka radcowska), Tel. 791797246, e-mail: yana.kiparenko.ua@gmail.comMariia Bevz, Tel. 729235215, e-mail: mashaandleik@gmail.comJulia Pasternak (prawnik), tel. 796-578-778, e-mail: julia.pasternak97@gmail.com Baza prawników deklarujących darmową pomoc prawną dla obywateli Ukrainy:База даних юристів, які заявляють про безоплатну правову допомогу громадянам України: […]

Odpowiedzialność za działania robotów autonomicznych.

Sztuczna inteligencja pojawia się w coraz większej ilości dziedzin życia, a algorytmy, na podstawie których działa z każdym rokiem stają się bardziej zaawansowane. Powstają różne próby nadania robotom podmiotowości prawnej: robot humanoidalny Sophia otrzymał obywatelstwo Arabii Saudyjskiej, a Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie nadania robotom statusu osoby elektronicznej. W przypadku najbardziej zaawansowanych maszyn autonomicznych […]

Odpowiedzialność biura podróży za szkodę niemajątkową

Zgodnie z ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o usługach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, biuro podróży może wyłączyć swoją odpowiedzialność w sytuacjach gdy: 1) niezgodność została spowodowana wyłącznym działaniem lub zaniechaniem podróżnego; 2) winę za niezgodność ponosi podróżny; 3) winę za niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie […]

Sztuka NFT w świetle prawa autorskiego

Koncepcja NFT powstała w 2015 roku, a pierwsze projekty zostały uruchomione w 2017 roku. Tokeny NFT (non-fungible tokens) to aktywa cyfrowe oparte na technologii blockchain (łańcucha bloków) pozwalające na zapisanie w formie cyfrowej na łańcuchu bloków wirtualnego przedmiotu np. obrazu oraz weryfikację jego autentyczności. NFT to token będący zapisem transakcji, rodzaj elektronicznego certyfikatu posiadania jakiegoś […]

Obowiązek udzielenia pomocy przez lekarza

Problematyka dotycząca obowiązku udzielenia pomocy przez lekarza oraz odpowiedzialności za nieudzielenie pomocy osobie potrzebującej  była już niejednokrotnie poruszana w doktrynie prawa medycznego. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 30 Ustawy o Zawodach Lekarza i Lekarza Dentysty: lekarz ma obowiązek udzielenia pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego […]

Polski Ład – ulgi podatkowe na innowacyjność

Na wstępie warto skrótowo przedstawić charakter prawny ulg podatkowych. Zatem, wedle filaru prawa podatkowego – ordynacji podatkowej – ulgami podatkowymi (a więc ulgami w spłacie zobowiązań podatkowych) nazywa się zbiorczo wszelkiego rodzaju zwolnienia, możliwości odliczenia, obniżki, które powodują obniżenie, czy to wysokości samego podatku, czy podstawy jego obliczania. Istnieją rzecz jasna odstępstwa i wyjątki, zwłaszcza […]