Przyczyny i skutki przemocy w rodzinie

Według badaczy zjawisko przemocy w rodzinie jest zjawiskiem patologii społecznej. Statystyki opisujące ten akt nadal nie wyczerpują złożoności zagadnienia. Podejmując ten temat, trzeba się zastanowić, dlaczego zjawisko przemocy występuje w rodzinie i dlaczego występuje z taką częstotliwością. Warto podkreślić, że przemoc w rodzinie jest niewątpliwie problemem społecznym. Statystyki podawane przez Policję, sądy i prokuratury często […]

Cykle przemocy w rodzinie

Przemoc w rodzinie jest niestety wciąż częstym zjawiskiem. Pomimo, że istnieją w Polsce instytucje stojące na straży pokrzywdzonych, to sam problem zadawania cierpienia w gronie najbliższych pozostaje pewnym tabu. Ofiary przemocy obawiają się poinformować o swojej sytuacji i wypierają problem, usiłując normalnie funkcjonować w życiu codziennym. Rodzina, która boryka się z problemem przemocy, ma generalnie […]

Zasiedzenie jako sposób nabycia prawa własności

Zasiedzenie najoględniej można zdefiniować, jako pewien sposób nabycia własności na skutek upływu czasu. W efekcie posiadacz nieuprawniony, poprzez upływ oznaczonego w przepisach czasu, nabywa prawo poprzez faktyczne jego wykonywanie.  Instytucja zasiedzenia w głównej mierze eliminuje rozbieżność pomiędzy stanem własności, a faktycznym wykonywaniem uprawnień właścicielskich. Zasiedzenie de facto powoduje szkodę dla dotychczasowego właściciela, lecz dzieje się […]

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

Wskazane postępowanie umożliwia skuteczne dochodzenie swoich roszczeń przez kontrahentów, realizujących interesy z firmami pochodzącymi z innych państw Unii Europejskiej. Niejednokrotnie mają miejsce sytuacje, gdy któraś z firm mieszczących się na terenie Unii Europejskiej nie zapłaci za dostarczony towar, czy wykonaną pracę. Aby skutecznie egzekwować swoje należności, sprawę należy skierować do Sądu, który posiada możliwość jej […]

Problematyka zażalenia na postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, co ma znamienne dla omawianego problemu znaczenie, na dokonaną dnia 3 grudnia 2010 r. zmianę Kodeksu postępowania administracyjnego, która zmodyfikowała treść art. 101 § 3 w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie, zgodnie z którym „Na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania służy stronie zażalenie” zastąpiono „Na postanowienie w sprawie zawieszenia […]

WNOSZENIE GWARANCJI WADIALNEJ PRZEZ KONSORCJA W PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Przepisy PZP nie definiują pojęcia wadium, określają natomiast zasady ustalenia wysokości wadium, dopuszczalne formy jego wnoszenia, warunki zatrzymania wadium oraz jego zwrotu. W przepisach k.c. dotyczących aukcji i przetargu, stosowanych na podstawie odesłania zawartego w art. 8 PZP, wskazuje się, iż wadium stanowi zabezpieczenie, wnoszone w formie zapłaty określonej sumy pieniężnej lub zabezpieczenia jej zapłaty, […]

Decyzja środowiskowa – dla jakich inwestycji i w jakim celu jest wydawana?

Pod popularnym określeniem „decyzja środowiskowa” faktycznie kryje się decyzja o środowiskowych (w skrócie – DŚU), wydawana na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Ową decyzję możemy niekiedy również spotkać pod poprzednią nazwą „decyzja o […]

Prawo do zachowku

Małżonek, rodzice oraz zstępni nawet jeśli zostaną pominięci w sporządzonym przez zmarłego testamencie, mają prawo do ubiegania się od spadkobierców o należny im zachowek. Przepisy obowiązujące w Polsce umożliwiają dokonanie modyfikacji ustawowej kolejności dziedziczenia majątku po osobie zmarłej. Należy jednak mieć na uwadze, że nie prowadzi to w sposób automatyczny do pozbawienia prawa do spadku […]

Odpowiedzialność za działania robotów autonomicznych.

Sztuczna inteligencja pojawia się w coraz większej ilości dziedzin życia, a algorytmy, na podstawie których działa z każdym rokiem stają się bardziej zaawansowane. Powstają różne próby nadania robotom podmiotowości prawnej: robot humanoidalny Sophia otrzymał obywatelstwo Arabii Saudyjskiej, a Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie nadania robotom statusu osoby elektronicznej. W przypadku najbardziej zaawansowanych maszyn autonomicznych […]