Wstęp

Nie tylko w kręgu osób związanych z prawem czy finansami, ale także w całej społeczności, coraz trudniej jest znaleźć osoby, które nigdy nie słyszały o kryptowalutach. Gdy jednak zaczynają się dyskusje na ten temat, wielokrotnie okazuje się, że mnóstwo osób tylko coś o nich słyszała, jednak zdecydowana większość nie wie do końca, czym one są, na jakich zasadach funkcjonują, jakie mają znaczenie dla współczesnego świata, a niewiele osób świadomych jest kwestii związanych z ich opodatkowaniem czy sposobami ich pozyskiwania. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom powiązanym ze zgłębianiem wiedzy dotyczącej kryptowalut, powstała niniejsza seria. W ramach krótkich, ukazujących się cyklicznie artykułów, poruszane będą tematy związane z różnymi aspektami, które wiążą się z tzw. ,,krypto”. Są one nadal nie do końca uregulowaną prawnie dziedziną w Polsce, co niejednokrotnie wywołuje potrzebę rozmów na ich temat, potrzebne jest także pogłębianie wiedzy czy też specjalizacja niektórych prawników w dziedzinie kryptowalut. Trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że w polskim porządku prawnym kryptowaluty są swoistą nowością i na całościowe uregulowanie przepisów z nimi związanych potrzeba będzie jeszcze dużo czasu.    Jeśli chodzi o głosy dotyczące kryptowalut, widoczne są opinie osób chwalących tę technologię[1], ale są także opinie przemawiające za tym, że nie mają one jakiejkolwiek przyszłości czy też za tym, że są tzw. piramidą finansową. W tej drugiej grupie znalazł się m.in. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, który razem z NBP prowadzi akcję ,,Uważaj na kryptowaluty”[2] oraz na portalu YouTube w ostatnim czasie opublikował film, w którym przedstawia inwestycje w kryptowaluty jako tak zwaną bańkę spekulacyjną[3]. Bańkę można zdefiniować jako gwałtowny i ciągły wzrost cen aktywów, który kreuje oczekiwania dalszego ich wzrostu, przyciągając tym samym nowych inwestorów, zainteresowanych zyskami kapitałowymi[4]. W ramach niniejszej serii kluczowe może okazać się przyjrzenie obu tym przeciwstawnym opiniom, a także argumentom, które obie strony prezentują na poparcie swoich tez.

pixabay

Warto zastanowić się także nad tym, czy kryptowaluty w najbliższych latach mogą w sposób znaczący wpłynąć nie tylko na rynek finansowy, sposoby inwestowania przez obywateli całego świata, ale także na codzienne życie każdego z nas. Niniejsza seria nie będzie miała charakteru porady inwestycyjnej czy też oceny tego, czy warto w danym czasie inwestować w daną krypto czy też nie, ale będzie miała wyłącznie charakter informacyjny oraz będzie zawierała dywagacje dotyczących uregulowań prawnych związanych z tą dziedziną. Dyskusje oraz wymiana spostrzeżeń powiązanych z kryptowalutami mogą przyczynić się do rozpowszechnienia informacji na ich temat, zainteresowania nowymi technologiami oraz do szybszego powstania dokładniejszych uregulowań prawnych w Polsce. Celem pierwszego z artykułów otwierających niniejszą serię jest przedstawienie pojęcia kryptowalut, wyjaśnienie czym one są, na jakich zasadach funkcjonują, wskazanie na ich rodzaje, a także krótkie przedstawienie czym jest bitcoin. Opracowanie zawiera przede wszystkim podstawowe pojęcia, które znane są już osobom zainteresowanym krypto; jest także zapowiedzią kolejnych materiałów, które będą ukazywały się cyklicznie.

Co to są kryptowaluty?

Kryptowaluty (zwane też czasem walutami kryptograficznymi) można zdefiniować na wiele sposobów, jedne z tych definicji z są bardziej skomplikowane i przyswajalne tylko dla osób zainteresowanych nowoczesną technologią, inne z nich starają się przedstawić kryptowaluty tak, by każda osoba mogła zrozumieć czym tak naprawdę są. Aby określić to jak najprościej, można przyjąć, że kryptowaluta to szczególny przypadek wirtualnej waluty, która posiada odpowiednie, pożądane cechy. Przede wszystkim kryptowaluta powinna być zdecentralizowana (funkcjonuje bez żadnej centralnej instytucji, która by ją emitowała, a o tym, ile danej kryptowaluty znajdzie się w obiegu decyduje jej twórca na etapie tworzenia systemu[5]), niezależna (od rządów, banków czy innych instytucji finansowych; działa bez pośredników), ogólnodostępna (dostęp do niej możliwy wszędzie tam, gdzie jest dostęp do Internetu czy też sieci komórkowej, a transakcje odbywają się elektronicznie i anonimowo) oraz działająca w sieci P2P (peer-to-peer, czyli modelu komunikacji w sieci internetowej, która nie posiada właściciela czy centralnego ośrodka, a działa na zasadzie współpracy hostów, czyli komputerów użytkowników danej sieci). Pozwala to na szybkie oraz w większości bezpłatne przelewy na terenie całego świata. Technologia ta charakteryzuje się zatem łatwością w działaniu, mniejszymi opłatami oraz odejściem od pośredniczenia w transakcjach przez banki czy inne instytucje finansowe.

Opracowanie: Adrian Szydlik

Waluty kryptograficzne można przedstawić także jako innowacyjny, rozproszony system księgowy, który bazuje na kryptografii (czyli dziedzinie wiedzy, która dotyczy przekazywania informacji zablokowanymi odpowiednim dostępem, by nie dostały się w ręce osób trzecich). W tym systemie przechowywane są informacje o stanie posiadania w umownych jednostkach (czyli np. osoba 1 posiada 0,3 jednostki kryptowaluty A i 1,2 jednostki kryptowaluty B, a osoba 2 posiada 0,004 jednostki kryptowaluty A i 2,4 jednostki kryptowaluty C itd.), co powiązane jest z poszczególnymi węzłami tego systemu, czyli tzw. portfelami (wallets). Kontrolę nad nimi posiada tylko ich właściciel, czyli osoba, która posiada klucz prywatny do swojego portfela, na którym przechowuje swoje kryptowaluty. Posiadają one swój unikalny kod, zatem nie jest możliwe dwukrotne przekazanie, wysłanie tej samej jednostki kilku osobom. Ich pozyskiwanie możliwe jest przede wszystkim w ramach tzw. górnictwa (miningu), a także handlu na giełdach, o czym jednak w sposób szczegółowy traktować będą kolejne artykuły. Kryptowaluty mogą zatem być nabywane poprzez zapłatę walutą taką jak euro, dolar czy polski złoty. Należy także pamiętać, że kryptowaluty zostały wytworzone i są zarządzane przez oprogramowanie komputerowe i nie istnieją w fizyczny sposób[6]. Wiele odniesień czy też przypisów w niniejszym artykule będzie miało zatem charakter informacji zawartych przez autorów, specjalistów i dziennikarzy na stronach internetowych i portalach, ze względu na szybki i łatwy dostęp do nich oraz ze względu na to, że niniejsze opracowania nie będą wydawane w wersji fizycznej.

Kryptowaluty nie są jednak w większości krajów uznawane za środek płatniczy czy też pieniądz elektroniczny (chociaż niektóre portale internetowe czy też sklepy stacjonarne wprowadziły możliwość zapłaty poprzez np. bitcoina[7]), gdyż brakuje im do tego kilku określonych cech. Pieniądz musi być przede wszystkim trwały, podzielny, powszechnie akceptowalny, posiadać uznaną wartość oraz stabilność[8]. Kryptowaluty (takie jak bitcoin, o którym szerzej w dalszej części) posiadają wprawdzie niektóre cechy pieniądza, takie jak to, że są miernikiem wartości, są wytrzymałe, łatwo przenośne, zamienne, a także zaprojektowane tak, by przechowywać wartość w długim okresie czasu (przez ograniczoną podaż czy ich maksymalną ilość określoną przez twórcę). Mimo tego, kryptowalutom zarzuca się przede wszystkim duże wahania ich cen, krótki czas istnienia na rynku, brakuje im również powszechnej akceptowalności czy też znanej stabilności w długim okresie[9]. Najłatwiej byłoby zatem określić, że kryptowaluty to przede wszystkim ,,środek wymiany”. Warto wskazać także, że kryptowaluty w ciągu ostatnich lat zyskały wielu nowych inwestorów, udaje się stworzyć coraz więcej nowych projektów, a także powstają filmy oraz programy na ich temat, także w Polsce[10]. W ciągu ostatnich miesięcy słyszy się o innowacyjnych projektach związanych z kryptowalutami, a nawet o tym, że prezydent Rosji, Władimir Putin, ma zamiar wydać nową narodową kryptowalutę[11], co wydaje się całkiem prawdopodobne, gdyż wcześniej wielokrotnie przychylnie wypowiadał się on o kryptowalutach oraz technologii blockchain[12], na której są one oparte (na temat tej technologii także powstanie oddzielny artykuł).

Status kryptowalut w polskim ustawodawstwie

W tym miejscu należy także zastanowić się nad tym, jaki status powinny posiadać kryptowaluty w polskim porządku prawnym, czy powinny być one traktowane jako prawo majątkowe czy też jako coś zupełnie innego. Podczas posiedzenia Rady Ministrów dnia 22 stycznia przyjęty został projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu[13], a ustawa ta stanowi wdrożenie przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. W artykule 2 ust 17) ustawy, wskazane jest, iż instytucjami obowiązanymi  do przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu, są także podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi oraz wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi. W ramach niniejszej ustawy, zawarta została także definicja waluty cyfrowej – rozumie się przez nią cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest:

  1. a) prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej,
  2. b) międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące,
  3. c) pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,
  4. d) instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
  5. e) wekslem lub czekiem

– oraz jest wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane jako środek wymiany, a także może być elektronicznie przechowywane lub przeniesione albo może być przedmiotem handlu elektronicznego[14].

Na podstawie wskazanej wyżej definicji można zatem stwierdzić, iż ustawodawca wskazał na to, czym waluty cyfrowe (a w tym i kryptowaluty) nie są. Definicja wskazana wyżej może być uznawana za dość szeroką, jednakże poprzez dokonanie takiej klasyfikacji można uznać, że w Polsce kryptowaluty będą uznawane za rodzaj prawa majątkowego[15], a nie środek płatniczy, jak ma to miejsce np. w Japonii[16]. Co więcej, Ministerstwo Finansów w Polsce w dniu 4 kwietnia 2018 roku[17], wydało na swojej stronie internetowej oficjalny komunikat, w który stwierdziło, iż w rocznym rozliczeniu podatku PIT należy wykazać również przychody ze sprzedaży lub zamiany kryptowalut, takich jak m. in. bitcoin, litecoin czy ether. Ponadto, przychody z obrotu krytpowalutą mogą być zakwalifikowane do źródła przychodów z tytułu praw majątkowych albo pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli zostaną spełnione odpowiednie warunki. Jednakże w przeciągu kilku dni, po burzy wywołanej w social mediach, Ministerstwo Finansów wydało kolejny komunikat[18], w którym oznajmiło: ,,Na stronach Ministerstwa Finansów został przedstawiony aktualny stan dotyczący opodatkowania kryptowalut wynikający z aktualnie obowiązujących ustaw podatkowych. Nie jest to jednak docelowy sposób opodatkowania tej sfery. Pracujemy nad zaproponowaniem innej bardziej dogodnej formy opodatkowania kryptowalut.”

Zgodnie zaś z informacjami zawartymi m.in. na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin[19], waluty cyfrowe stanowią postać mienia (art. 44 Kodeksu cywilnego[20]), są innym niż pieniądz miernikiem wartości (zgodnie z art. 358 § 2 Kodeksu cywilnego), nie mogą być uznawane za rzecz, gdyż nie są przedmiotami materialnymi (art. 45 KC) i są zbywalnym prawem majątkowym. Inne zdanie na temat kryptowalut jako praw majątkowych można było natomiast przeczytać m.in. w opinii prawnej wydanej przez Kancelarię Kijewski i Graś, która (co zaskakujące) została sporządzona na wniosek wspomnianego wyżej Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin. W ramach tej opinii, kryptowaluty nie tylko nie zostały uznane za środek płatniczy czy też środek pieniężny, ale uznano także, że nie mogą one być traktowane jako prawo majątkowe, zatem podatek od nich nie powinien być pobierany[21]. Podobnie w tej kwestii wypowiadał się m.in. Adam Kotucha z Kancelarii Schiffer Sroczyński sp. j.[22], polemizując np. z poglądami dr Konrada Zacharzewskiego, który podnosił, że bitcoin jest bez wątpienia prawem majątkowym[23].

Różne stanowiska dotyczące tych kwestii można znaleźć także w orzeczeniach sądów, jednak na obecną chwilę jest ich tak niewiele, że trudno mówić o ustaleniu jakiejś linii orzeczniczej. Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 6 marca 2018 roku[24]: ,,Z treści przepisu art. 18 u.p.d.o.f., stanowiącego rozwinięcie przepisu art. 10 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.f[25]., wynika, że za przychód z praw majątkowych uważa się przychód ze sprzedaży zakupionej kryptowaluty bitcoin”, zatem kryptowaluta jest prawem majątkowym, a transakcje z nią związane obciążone są podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości stawki 1%[26]. Według zaś orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Gliwicach z dnia 11 kwietnia 2018 r[27]., w trakcie zamiany jednej kryptowaluty na drugą, powinien być pobierany podatek dochodowy. Inaczej w tej kwestii wypowiedział się WSA w Olsztynie w dniu 9 maja 2018 roku[28], który orzekł, że nie należy zaliczać takiej wymiany do opodatkowania i tym samym zaskarżył wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretację, która była kluczowa w niniejszej sprawie. Wyrok nie jest jednak prawomocny. Widoczny jest zatem podział głosów dotyczących tego, w jaki sposób traktować kryptowaluty w polskim ustawodawstwie i potrzebne będzie wprowadzenie nowych, dokładnych przepisów prawnych, które będą dotyczyć przede wszystkim kwestii podatkowych oraz handlu kryptowalutami.

Bitcoin (BTC)

Na początku 2017 roku istniało ponad 200 kryptowalut[29], a we wrześniu 2018 roku szacowało się, że ich ilość wynosi już ponad 4000. Ich ceny, notowania czy też kursy można łatwo śledzić na odpowiednich portalach (tzw. Coins Research Platforms), takich jak np. Coinpaprika, gdzie widoczne są dane dotyczące ponad 1600 kryptowalut[30] czy też CoinMarketCap[31]. Pierwszą powstałą kryptowalutą, a także najbardziej popularną jest bitcoin (BTC). Pozostałe są określane jako tzw. altcoiny, czyli alternatywne coiny (monety) w stosunku do bitcoina. Wiele z nich staje się coraz bardziej popularnych i mogą stanowić realną konkurencję dla bitcoina. Należą do nich między innymi takie projekty jak Ethereum, Litecoin, Lisk czy EOS.

Należy jednak wskazać, że wciąż najbardziej znaną i powszechną kryptowalutą jest bitcoin. Każdy bitcoin dzieli się na 100 000 000 mniejszych jednostek, zwanych satoshi. Jego początek należy wiązać z 2009 rokiem, kiedy to bitcoin został stworzony przez osobę (bądź też grupę osób), ukrywającą się pod pseudonimem Satoshi Nakamoto (stąd nazwa mniejszych jednostek bitcoina). Początkowo została założona domena internetowa bitcoin.com, następnie opublikowana została praca ,,Bitcoin – elektroniczny system płatności typu peer-to-peer”[32], która opisywała i przedstawiała metody wykorzystania sieci P2P. 3 stycznia 2009 roku zostało napisane pierwsze 30 tysięcy linijek kodu, a w ciągu kolejnych 20 lat ma zostać wprowadzone do obiegu łącznie 21 milionów bitcoinów[33]. W 2009 roku powstała zatem sieć bitcoina, BTC zyskał pierwszych klientów, Satoshi Nakamoto wykopał wtedy pierwszy blok bitcoinów (określany mianem genesis) w kwocie 50 BTC, a pierwszy kurs bitcoina ustalony został wówczas wyłącznie na podstawie kosztu wydobycia[34]. Początkowo jego cena nie była wysoka, gdyż jedną z pierwszych historycznych transakcji była sytuacja, w której za 2 pizze w restauracji Papa John’s na Florydzie zapłacono aż 10.000 BTC, czyli ówcześnie równowartość około 31 dolarów amerykańskich. W kolejnych latach zaczęły powstawać pierwsze giełdy bitcoina, pierwsze fora i portale o tej tematyce, a w 2013 roku cena jednego bitcoina pierwszy oraz osiągnęła 1000 dolarów. Aktualnie jeden BTC kosztuje około 29.813 zł, czyli ponad 8 tysięcy dolarów[35], jednak jego kurs zmienia się każdego dnia.

Wiele kontrowersji budzi nie tylko sam bitcoin jako kryptowaluta, ale także jego autor (bądź też autorzy). Do dziś nie jest wiadome, kto jest jego twórcą ani kto ukrywał się pod pseudonimem Satoshi Nakamoto. W 2015 roku zasugerowano, że może być nim australijski informatyk i przedsiębiorca – Craig Steven Wright, który opublikował post, w którym przyznał się, że to on jest twórcą bitcoina, jednak po krótkim czasie został on usunięty. W kolejnym poście Craig Wright oświadczył: “Przepraszam. Myślałem, że zakończę w ten sposób lata bycia anonimowym i ukrywania się. Jednak gdy byłem już blisko pokazania dowodu, że miałem dostęp do pierwszych kluczy, złamałem się. Nie mam odwagi”. Wiele osób w branży uznało jednak, że Wright nie mógł być twórcą BTC[36], a popularne są teorie związane z osobami takimi jak Nick Szabo[37] czy nawet Elon Musk (twórca Tesli i SpaceX), jednak ten drugi stanowczo temu zaprzeczył. Niektóre osoby spekulują, że Nakamoto pochodzi z Japonii, inni, że z Wysp Brytyjskich, natomiast część osób uważa, że twórcą tego systemu nie mogła być jedna osoba i stoi za nią grupa specjalistów związanych z finansami, kryptografią i programowaniem. Co ciekawe, niektórzy ze zwolenników bitcoina stworzyli już wirtualny pomnik Satoshiego, widoczny na ekranie telefonu za pomocą użycia specjalnej aplikacji, a w Ukrainie inicjatorzy pomysłu chcą wystąpić do administracji stolicy kraju z petycją o umiejscowienie fizycznego pomnika Nakamoto na placu Szewczenki w Kijowie w miejscu pomnika Włodzimierza Lenina, który został zburzony w 2014 roku[38]. Pierwszy na świecie pomnik Bitcoina (w formie ronda) powstał natomiast w Słowenii w marcu 2018 roku[39].

Zakończenie

Podsumowując, kryptowaluty są swoistym novum, z którym polski porządek prawny dopiero będzie musiał się zmierzyć. Wciąż brakuje konkretnych i pewnych uregulowań prawnych, które dotyczyłyby tego, jak postrzegać bitcoina oraz inne kryptowaluty, a także kwestii związanych np. z ich opodatkowaniem przy sprzedaży czy też wymianie. Kluczowe w tej kwestii mogą okazać się kolejne interpretacje podatkowe w tej dziedzinie, pogłębianie wiedzy społeczeństwa, głosy doktryny oraz orzecznictwa. Wiele krytycznych głosów dotyczących kryptowalut pojawiło się zwłaszcza w ostatnim czasie, kiedy po osiągnięciu rekordowej ceny przez bitcoina, jego cena zaczęła gwałtownie spadać, a niektórzy zaczęli już wróżyć oficjalny koniec tych wirtualnych walut.

Opracowanie to zawiera podstawowe informacje dotyczące definicji kryptowaluty, jej rodzajów, cech, a także ukazuje pojęcie bitcoina oraz jego krótką historię. W kolejnym artykule zostaną przedstawione informacje oraz rozmyślenia dotyczące wskazanej już wcześniej i niezwykle istotnej dla kryptowalut technologii blockchain, a także tzw. wallets (portfeli), tokenów oraz ICO.

Adrian Szydlik

 

[1] Np. Steve Bannon, były doradca prezydenta Donalda Trumpa, https://cryptonews.pl/steve-bannon-chwali-kryptowalute-jako-narzedzie-przeciwstawiajace-sie-europejskiemu-establishmentowi/ czy też opinie zawarte w raporcie ze szczytu G20 w marcu 2018 roku, https://bithub.pl/wiadomosci/zjazd-g20-kryptowaluty-moga-pomoc-gospodarce-swiata/ [dostęp 24.07.2018].

[2] Akcja NBP i KNF, https://uwazajnakryptowaluty.pl/  [dostęp 24.07.2018].

[3] Film na kanale KNF, https://www.youtube.com/watch?v=JJz6XjjC9Jo [dostęp 24.07.2018].

[4] Charles Poor Kindleberger, Szaleństwo, panika, krach. Historia kryzysów finansowych., Warszawa 1999.

[5] https://ergokantor.pl/co-to-sa-kryptowaluty.html [dostęp 24.07.2018].

[6] http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1093684,czym-jest-kryptowaluta-i-jak-to-dziala.html [dostęp 24.07.2018].

[7] Wykaz placówek dostępnych w Polsce np. na http://bitcoin.pl/placowki [dostęp 24.07.2018].

[8] Prezentacja dotycząca cech pieniądza na stronie internetowej NBP, https://www.nbportal.pl/wiedza/prezentacje/nowe-prezentacje/cechy-pieniadza [dostęp 24.07.2018].

[9] Film na kanale Prosta Ekonomia, https://www.youtube.com/watch?v=feEuzd6GDMA [dostęp 24.07.2018].

[10] Film dokumentalny ,,Krypto” na kanale 813 Studio, https://www.youtube.com/watch?v=M4daEIlKLBA [dostęp 24.07.2018].

[11]https://bitcoin-online.pl/aktualnosci-ze-swiata-bitcoin/item/152-putin-nakazal-wydanie-narodowej-kryptowaluty [dostęp 24.07.2018].

[12] https://finanse.wp.pl/putin-zmieni-rosyjska-gospodarke-chce-postawic-na-kryptowalute-i-nie-jest-to-bitcoin-6131008810272897a [dostęp 24.07.2018].

[13] Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz 723).

[14] Art. 2 ust. 26 ustawy.

[15] http://prawoblockchain.pl/index.php/2018/03/07/pierwsza-definicja-kryptowaluty/ [dostęp 24.07.2018].

[16] https://cryptonews.pl/bitcoin-srodkiem-platniczym-japonii/ [dostęp 24.07.2018].

[17] Komunikat na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/skutki-podatkowe-obrotu-kryptowalutami-w-pit-vat-i-pcc?redirect=https%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%3Fp_p_id%3D10 [dostęp 24.07.2018].

[18] Komunikat na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dla-mediow/informacje-prasowe/-/asset_publisher/6PxF/content/id/6351932 [dostęp 24.07.2018].

[19] https://bitcoin.org.pl/prawno-podatkowe-aspekty-kryptowalut/ [dostęp 24.07.2018].

[20] Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. Nr 16 poz. 93).

[21] Całą opinię prawną można przeczytać tutaj: http://bitcoin.pl/wiadomosci/prawo-i-polityka/1602-wedlug-najnowszej-opinii-prawnej-obrot-kryptowalutami-nie-powinien-byc-opodatkowany-podatkiem-pcc [dostęp 24.07.2018].

[22] http://www.schiffersroczynski.pl/blog/399-bitcoin-nie-jest-prawem [dostęp 25.07.2018]

[23] K. Zacharzewski, Bitcoin jako przedmiot stosunków prawa prywatnego, Monitor Prawniczy, 2014, s. 1133.

[24] Wyrok NSA z dnia 6 marca 2018 roku, sygn. akt II FSK 488/16.

[25] Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz. U. Nr 80 poz. 350).

[26]http://www.rp.pl/PCC/304299993-Podatkowy-thriller-bitcoina—po-wyroku-NSA-w-sprawie-kryptowalut.html [dostęp 24.07.2018].

[27] Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 11 kwietnia 2018 roku, sygn. akt I SA/Gl 248/18.

[28] Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 9 maja 2018 roku, sygn. akt I SA/Ol 201/18.

[29] https://businessinsider.com.pl/finanse/kryptowaluty/czym-sa-bitcoiny-i-kryptowaluty/05f5ned [dostęp 24.07.2018].

[30] https://coinpaprika.com/?all=true [dostęp 24.07.2018].

[31] https://coinmarketcap.com/ [dostęp 24.07.2018].

[32] Dostępna on-line: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf [dostęp 24.07.2018].

[33] https://businessinsider.com.pl/finanse/waluty/czym-jest-bitcoin-kto-go-stworzyl/66j43k0 [dostęp 24.07.2018].

[34] https://comparic.pl/historia-bitcoin/ [dostęp 24.07.2018].

[35] Stan na dzień 24 lipca 2018 roku.

[36] http://bitcoin.pl/wiadomosci/bezpieczenstwo/1212-craig-wright-nie-jest-satoshim-nakamoto-oszust-zdemaskowany [dostęp 24.07.2018].

[37] https://businessinsider.com.pl/finanse/waluty/czym-jest-bitcoin-kto-go-stworzyl/66j43k0 [dostęp 24.07.2018].

[38] https://bithub.pl/wiadomosci/ukrainscy-fani-bitcoina-chca-postawic-pomnik-nakamoto/ [dostęp 24.07.2018].

[39] https://comparic.pl/powstal-pierwszy-pomnik-btc-oficjalne-odsloniecie-juz-jutro/ [dostęp 24.07.2018].

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *