REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY ARTYKUŁ O TEMATYCE PRAWNICZEJ

 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu na najlepszy artykuł o tematyce prawniczej jest magazyn Czas Prawnika.
 • Konkurs odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • Regulamin Konkursu jest dostępny na funpage’u Organizatora dostępnym na Facebooku pod adresem: https://www.facebook.com/czasprawnika oraz na stronie internetowej Organizatora http://czasprawnika.pl/.
 • Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego artykułu o tematyce prawniczej.
 • Nagrodę stanowi dyplom oraz umieszczenie informacji o artykule na okładce magazynu Czas Prawnika.
 • Warunki Konkursu

1. Do Konkursu może być zgłoszona praca spełniająca następujące warunki:

 1. jest artykułem naukowym autorskim lub wieloautorskim z wybranej dziedziny prawa,
 • stanowi oryginalne i twórcze dzieło naukowe,
 • nie została wcześniej opublikowana,
 • jest napisana w języku polskim i spełnia wymogi redakcyjne i merytoryczne
 • została przesłana w terminie i trybie wymaganym dla uczestników Konkursu to jest do 30 maja 2021 r. na adres mailowy m.zdunek@czasprawnika.pl lub j.pasternak@czasprawnika.pl
 • Każdy uczestnik może zgłosić jeden artykuł.

3. Zgłoszenie do Konkursu

 1. Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez dostarczenie artykułu za pomocą poczty elektronicznej na adres: m.zdunek@czasprawnika.pl lub j.pasternak@czasprawnika.pl do 30 maja 2021 r.
 •  Uczestnik Konkursu składając swój artykuł oświadcza, że posiada prawa autorskie do artykułu i przenosi je nieodpłatnie, na czas nieokreślony i w całości na Organizatora konkursu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo publikacji zgłoszonych na konkurs artykułów.
 • Autor wraz z artykułem powinien przesłać dane umożliwiające kontakt z nim: numer telefonu, adres e-mail
 • Zgoda na uczestnictwo w Konkursie może być wycofana w każdym momencie poprzez pisemne oświadczenie złożone do organizatorów Konferencji na adres mailowy m.zdunek@czasprawnika.pl lub j.pasternak@czasprawnika.pl

4. Wymagania dotyczące prac konkursowych

 1. Artykuły przesłane przez Zakwalifikowanych Uczestników mogą poruszać dowolne zagadnienie lub zagadnienia z wybranych samodzielnie przez Uczestników dziedzin prawa.
 •  Prace Konkursowe powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
 1. objętość artykułu od 7 tyś. do 14 tyś. znaków,
 •  czcionka Times New Roman o rozmiarze 12,
 •  tekst na pełną szerokość obszaru zadruku,
 • nagłówki czcionką 14 Times New Roman,
 • wymienienie przypisów i bibliografii na koniec artykułu łącznie
 • Organizator jest uprawniony nie dopuścić do udziału w Konkursie prac konkursowych, które nie spełniają wymagań określonych w ust. 2.

5. Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Jury w Konkursie będzie stanowiła redakcja magazynu prawniczego Czas Prawnika prowadzonego pod adresem: www.czasprawnika.pl w składzie: Marta Zdunek, Julia Pasternak oraz Kamil Stępniak.
 2. Jury podejmuje decyzję większością 2/3 składu.
 • Jury dokonuje oceny merytorycznej Prac Konkursowych oraz decyduje o przyznaniu nagrody za najlepszą Pracę Konkursową.
 • Jury dokonując oceny Prac Konkursowych bierze pod uwagę w szczególności: poprawność merytoryczną, poziom innowacyjności zagadnienia poruszonego w pracy konkursowej.
 • Decyzje Organizatora Konkursu oraz Jury mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.
 • W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do czasu zakończenia Konkursu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *