Instytucja autokontroli a zasada związania własną decyzją

Decyzje oraz postanowienia są wydawanymi w formie procesowej indywidualnymi aktami administracyjnymi zewnętrznymi skierowanymi do konkretnego adresata. Jako akty kierowane do podmiotów indywidualnych muszę być zakomunikowane adresatom w formie określonej w k.p.a.[1]W literaturze przedmiotu wskazuje się dwa sposoby: albo poprzez doręczenie w formie pisemnej, które z prawnego punktu widzenia jest obojętne czy adresat zapoznał się z […]

Czy więź rodzinna jest dobrem osobistym? Problematyka zadośćuczynienia dla najbliższych poszkodowanego – przegląd orzecznictwa

Na gruncie obowiązujących przepisów prawa nadal wprost nie została uregulowana kwestia dochodzenia roszczenia o zadośćuczynienie pieniężne za ciężki uszczerbek na zdrowiu osoby bliskiej. Brak regulacji w tej kwestii powoduje, iż w praktyce orzeczniczej w podobnych sprawach wydawane są skrajnie odmienne wyroki. Podczas porodu w jednym z miejskich szpitali doszło do szeregu zaniedbań ze strony personelu […]

Błąd medyczny a zadośćuczynienie

Obecnie w Polsce można zauważyć wzrost ilości osób, które są poszkodowane na skutek wadliwych działań osób wykonujących usługi medyczne. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie możliwości dochodzenia przez pokrzywdzonych swoich praw na drodze sądowej z tytułu popełnionego błędu medycznego. W związku z powyższym zostanie zdefiniowane pojęcie błędu medycznego i ich rodzajów. Następnie zostanie przybliżona czytelnikowi definicja […]