„Tarcza 4.0″ zmiany w prawie karnym

19 czerwca wieczorem Sejm przyjął kolejną tarczę antykryzysową, tzw. „Tarczę 4.0″. Kryje się ona pod nazwą Ustawa z 4 czerwca o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19. Zostało przyjętych 91 ze 126 poprawek, które zostały zgłoszone przez Senat, a znaczna część z nich to poprawki legislacyjne – […]

Funkcja, przesłanki ustalania i wysokość stawek procentowych rodzajów opłaty adiacenckiej

Zgodnie z ustawową definicją poprzez opłatę adiacencką należy rozumieć opłatę ustaloną w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, albo opłatę ustaloną w związku ze scaleniem i podziałem nieruchomości, a także podziałem […]