Odpowiedzialność biura podróży za szkodę niemajątkową

Zgodnie z ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o usługach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, biuro podróży może wyłączyć swoją odpowiedzialność w sytuacjach gdy: 1) niezgodność została spowodowana wyłącznym działaniem lub zaniechaniem podróżnego; 2) winę za niezgodność ponosi podróżny; 3) winę za niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie […]

Sztuka NFT w świetle prawa autorskiego

Koncepcja NFT powstała w 2015 roku, a pierwsze projekty zostały uruchomione w 2017 roku. Tokeny NFT (non-fungible tokens) to aktywa cyfrowe oparte na technologii blockchain (łańcucha bloków) pozwalające na zapisanie w formie cyfrowej na łańcuchu bloków wirtualnego przedmiotu np. obrazu oraz weryfikację jego autentyczności. NFT to token będący zapisem transakcji, rodzaj elektronicznego certyfikatu posiadania jakiegoś […]

Obowiązek udzielenia pomocy przez lekarza

Problematyka dotycząca obowiązku udzielenia pomocy przez lekarza oraz odpowiedzialności za nieudzielenie pomocy osobie potrzebującej  była już niejednokrotnie poruszana w doktrynie prawa medycznego. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 30 Ustawy o Zawodach Lekarza i Lekarza Dentysty: lekarz ma obowiązek udzielenia pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego […]

Polski Ład – ulgi podatkowe na innowacyjność

Na wstępie warto skrótowo przedstawić charakter prawny ulg podatkowych. Zatem, wedle filaru prawa podatkowego – ordynacji podatkowej – ulgami podatkowymi (a więc ulgami w spłacie zobowiązań podatkowych) nazywa się zbiorczo wszelkiego rodzaju zwolnienia, możliwości odliczenia, obniżki, które powodują obniżenie, czy to wysokości samego podatku, czy podstawy jego obliczania. Istnieją rzecz jasna odstępstwa i wyjątki, zwłaszcza […]