Decyzja środowiskowa – dla jakich inwestycji i w jakim celu jest wydawana?

Pod popularnym określeniem „decyzja środowiskowa” faktycznie kryje się decyzja o środowiskowych (w skrócie – DŚU), wydawana na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Ową decyzję możemy niekiedy również spotkać pod poprzednią nazwą „decyzja o […]