Problematyka zażalenia na postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, co ma znamienne dla omawianego problemu znaczenie, na dokonaną dnia 3 grudnia 2010 r. zmianę Kodeksu postępowania administracyjnego, która zmodyfikowała treść art. 101 § 3 w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie, zgodnie z którym „Na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania służy stronie zażalenie” zastąpiono „Na postanowienie w sprawie zawieszenia […]

WNOSZENIE GWARANCJI WADIALNEJ PRZEZ KONSORCJA W PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Przepisy PZP nie definiują pojęcia wadium, określają natomiast zasady ustalenia wysokości wadium, dopuszczalne formy jego wnoszenia, warunki zatrzymania wadium oraz jego zwrotu. W przepisach k.c. dotyczących aukcji i przetargu, stosowanych na podstawie odesłania zawartego w art. 8 PZP, wskazuje się, iż wadium stanowi zabezpieczenie, wnoszone w formie zapłaty określonej sumy pieniężnej lub zabezpieczenia jej zapłaty, […]